เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

มุ่งเน้นเพื่อเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนให้คณะฯ เป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ

Mission

  1. เพื่อสร้างองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. เพื่อปลูกฝังด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงาน
  3. เพื่อสร้างและส่งเสริมกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อไปสู่นโยบายสาธารณะหรือชี้นำสังคม
  4. เพื่อสร้างและมีส่วนร่วมกับเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

กิจกรรม CSR ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ ร้านค้าทั่วไป บางกอกน้อยเฟสติวัล คร้งที่ 5

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ร้านค้าบุคลากร บางกอกน้อยเฟสติวัล คร้งที่ 5

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ร้านค้าชุมชน บางกอกน้อยเฟสติวัล คร้งที่ 5

อ่านต่อ

ศิริราชเพื่อสังคม
CSR

ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 02-419-9350-1, 9065
โทรสาร: 02-419-7652
E-mail: csrsiriraj@gmail.com