เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

เพื่อเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนให้คณะฯ เป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ

Mission

  1. เพื่อสร้างองค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  2. เพื่อปลูกฝังด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงาน
  3. เพื่อสร้างและส่งเสริมกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อไปสู่นโยบายสาธารณะหรือชี้นำสังคม
  4. เพื่อสร้างและมีส่วนร่วมกับเครือข่ายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

  • สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของคณะฯ
  • มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนงาน (Embed CSR in Process)
  • สนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานและภาควิชาของคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • มีส่วนร่วม และสนับสนุนชุมชนที่สำคัญในการทำกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ผลักดันโครงการให้เป็นนโยบายสาธารณะ

กิจกรรม CSR ที่กำลังจะเกิดขึ้น

ดูเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34

อ่านต่อ

เชิญชวนผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีความกังวลใจ หรือมีภาวะเครียด เข้าร่วมโครงการ "คลินิกวันสุข"

อ่านต่อ

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม "ร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว" ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ศิริราชเพื่อสังคม
CSR

ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 02-419-9350-1, 9065
โทรสาร: 02-419-7652
E-mail: csrsiriraj@gmail.com