วิสัยทัศน์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จะเป็นเลิศทางวิชาการแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์ในระดับสากล

พันธกิจ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จะจัดการบริการ การเรียน การสอนและการวิจัย ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมในด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต