งานบริการ "ให้คำปรึกษาและบำบัดรายบุคคล" โดยนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก

กลุ่มผู้รับบริการ : ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี 

เส้นทางการเข้ารับบริการ : ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ

 ลักษณะงานบริการ :
ให้คำปรึกษาหรือจิตบำบัดรายบุคคล ในผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยการมีภาวะด้านสุขภาพจิตต่างๆ เช่น เครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า การสร้างสัมพันธภาพ  การปรับตัว การจัดการอารมณ์ โรคสมาธิสั้น เป็นต้น