งานบริการ "ประเมินและให้การช่วยเหลือทางสังคมและจิตใจ" โดยนักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มผู้รับบริการ :
      ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี

เส้นทางการเข้ารับบริการ :
      ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ และส่งปรึกษาจากต่างภาควิชา และรับการประสานงานจากหน่วยงานภายนอกศิริราช

ลักษณะงานบริการ :
        ประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางสังคม-จิตใจ แก่ผู้ป่วยและครอบครัวเกี่ยวกับความ สิทธิต่างๆที่ผู้ป่วยพึงได้จากหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน จัดหาแหล่งทรัพยากร ส่งต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-  ประเมินด้านความพร้อมในการรับภาระค่ารักษาพยาบาล และพิจารณาลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล
- ติดต่อประสานงานกับ ผู้ป่วย ครอบครัวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยเพื่อประสานงานในการรักษาและติดตามผลการให้ความช่วยเหลือรวมถึงประเมินแนวโน้มสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค
- จัดกิจกรรมบำบัด ฟื้นฟู ทั้งรายบุคล และกลุ่มบำบัดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
- เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อประเมินครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่ออาการป่วยของผู้ป่วย และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและครอบครัวในการบำบัดช่วยเหลือ และพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ
- ประชุมทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในโรงพยาบาล