ขั้นตอนการเข้ารับบริการ (สำหรับผู้ป่วยใหม่)

กลุ่มผู้รับบริการ :
          ผู้ป่วยและผู้ปกครอง เด็กอายุ 5-18 ปี ที่มีปัญหาสมาธิสั้น ปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ และโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เส้นทางการมารับบริการ
- ทำบัตรโรงพยาบาลผู้ป่วยใหม่หรือลงทะเบียนผู้ป่วย (กรณีเคยมาตรวจที่ศิริราช ตึกเจ้าฟ้าชั้น 1 พยาบาลกุมารเวชศาสตร์จะคัดกรองเบื้องต้น)
- ส่งปรึกษาหน่วยตรวจจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 

ลักษณะงานบริการ :
- พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  ประเมินคัดกรองและนัดหมายตามความเร่งด่วน
- แนะนำขั้นตอนการรับบริการ  แจ้งค่าใช้จ่าย และการติดต่อสิทธิการรักษา
- ปรึกษาทีมสหวิชาชีพทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม