งานบริการ "ประเมินด้านการเรียน" โดยครูการศึกษาพิเศษ

กลุ่มผู้รับบริการ : เด็กและวัยรุ่น อายุ 6-18 ปี
แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ได้แก่
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

เส้นทางการเข้ารับบริการ : ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ

ลักษณะงานบริการ: ทำแบบทดสอบภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อวางแผนการสอนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม