งานบริการอบรมให้ความรู้ต่างๆ

ทางหน่วยบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมีการอบรมสำหรับแพทย์ ทีมสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง ครู และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบต่างๆเป็นครั้งคราว เช่น
- การอบรมผู้ปกครองเรื่องการปรับพฤติกรรมเด็ก (PMT)
- การอบรมวิทยากรเรื่องการปรับพฤติกรรมเด็ก (TFT)
- การอบรมให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง
- การให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆกับประชาชนทั่วไป
            และกิจกรรมอีกมากมาย  ทั้งนี้สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆได้ทางหน้าเวปไซต์หรือ Facebook ของหน่วยงาน