งานบริการ "คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ" โดยจิตแพทย์และสหวิชาชีพ

กลุ่มผู้รับบริการ :
- เด็กและวัยรุ่น อายุ 6-17 ปี
- ผู้ปกครองที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของบุตรหลานที่อายุ 6-17 ปี

เส้นทางการเข้ารับบริการ :
หน่วยตรวจจิตเวชศาสตร์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 7
เบอร์โทร 02-419-7373

ลักษณะงานบริการ :
- การออกตรวจของจิตแพทย์ วันพุธ 16.00-20.00 น.และ วันเสาร์ 9.00 -12.00 น.
- การออกตรวจของทีมสหวิชาชีพ (นักจิตวิทยาคลินิก ครูการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบำบัด)  วันพฤหัสบดี 16.00-20.00 น.