งานบริการผู้ป่วยใน โดยจิตแพทย์และทีมสหวิชาชีพ

กลุ่มผู้รับบริการ : วัยรุ่น อายุ 6-17 ปี

เส้นทางการเข้ารับบริการ :
ประเมินอาการการเข้า admission จากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเท่านั้น

ลักษณะงานบริการ :
แนวทางการรักษาระบบผู้ป่วยใน นอนโรงพยาบาลเพื่อประเมินและรักษา ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือมีความเสี่ยงสูงตามการประเมินของจิตแพทย์