งานบริการคลินิกเฉพาะ "ครอบครัวบำบัด (Family therapy)" โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

กลุ่มผู้รับบริการ :
ครอบครัวของเด็กและวัยรุ่น อายุ 6-18 ปี

เส้นทางการเข้ารับบริการ :
ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ

ลักษณะงานบริการ:

  • ครอบครัวบำบัด คือ การบำบัดที่รวมเอาบุคคลที่มีความผูกพันกันในฐานะเป็นครอบครัวเข้ามาร่วมด้วย กล่าวง่ายๆคือ การทำบำบัดทั้งครอบครัวไม่ใช่เฉพาะเพียงผู้ป่วยคนเดียว

  • ลักษณะของผู้ป่วยที่เหมาะกับการทำครอบครัวบำบัดหรือคู่สมรสบำบัด

ในรายที่พบว่าครอบครัวหรือคู่สมรสเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดปัญหาหรือทำให้ปัญหาดำเนินอยู่ หรือพบว่าครอบครัวสามารถที่จะช่วยให้ปัญหาดีขึ้นได้

  • ระยะเวลาและความถี่ในการบำบัด

การบำบัดแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ  50 นาที โดยทั่วไปผู้บำบัดจะพบครอบครัวสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง หรือสองสัปดาห์ครั้ง (โดยเฉลี่ยเดือนละ 2-4ครั้ง) ใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 6-8 ครั้งจึงจะเริ่มเห็นผลของการบำบัด

  • สมาชิกในครอบครัวที่ควรเข้าร่วมการบำบัด

สมาชิกในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการจะปรึกษา ทั้งมีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาหรืออาจจะสามารถทำให้ปัญหาคลี่คลายได้

  • ไม่รับปรึกษาในผู้ป่วยรายที่มีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ยังดำเนินอยู่