งานบริการคลินิกเฉพาะ "ศูนย์การรักษาผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (ADHD center)" โดยจิตแพทย์และทีมสหวิชาชีพ

กลุ่มผู้รับบริการ : เด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี ที่มาขอรับบริการด้วยอาการสำคัญเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นเป็นหลัก

เส้นทางการเข้ารับบริการ : หลังจากได้รับการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ลักษณะงานบริการ :
            ช่วยเหลือดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสมาธิสั้นในลักษณะครบวงจร เพื่อรักษาและเพิ่มพูนทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะชีวิต ทักษะสังคม และความสามารถในด้านวิชาการเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ปรับตัวเข้ากับสังคม และสามารถเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยมีขอบเขตงานบริการดังนี้

บริการของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แพทย์ประจำบ้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
1. ประเมินเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย
2. ให้การรักษา
3. ส่งต่อทีมสหวิชาชีพ
4. ติดตามผลการรักษา

บริการของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
1.  เตรียมความพร้อมในการบริการ
2.  ประเมินคัดกรองผู้ป่วย
3.  จัดเตรียมผู้ป่วยและเอกสารก่อนเข้าห้องตรวจ
4.  ดูแลผู้ป่วยระหว่างรอตรวจ
5.  รับคำสั่งการรักษาและนัดหมาย

บริการของนักสังคมสงเคราะห์
1. ให้ข้อมูลงานบริการ แจ้งค่าบริการ ของทีมสหวิชาชีพ
2. ประเมินความต้องการรับบริการ ให้คำปรึกษาแนะนำถึงปัญหาอุปสรรคของผู้ป่วย
3. ส่งต่อเพื่อให้พยาบาลลงระบบนัดหมาย
4. ติดต่อประสานงาน ติดตามผู้ป่วย ครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการบริการของทีมสหวิชาชีพ
5. รวบรวมเอกสาร และข้อมูลการรับบริการ ของผู้ป่วยทั้งหมดในคลินิก

บริการของนักจิตวิทยา
1. การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางจิตวิทยาแบบระยะสั้นกับผู้ป่วย
2. การให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางจิตวิทยาแบบระยะสั้นกับผู้ปกครองของผู้ป่วย
3. การฝึกฝนทักษะทางสังคม (Social skills group)
4. การส่งเสริมทักษะการเลี้ยงลูกสมาธิสั้นให้กับผู้ปกครอง  

บริการของครูการศึกษาพิเศษ
1. ประเมินระดับความสามารถในการเรียน
2. สอนเสริมรายบุคคล
3. สอนเสริมรายกลุ่ม
4. กิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ปกครอง

บริการของนักกิจกรรมบำบัด
1. กลุ่มส่งเสริมทักษะการเขียน (Handwriting group)
2. กลุ่มส่งเสริมทักษะการเข้าสังคม (Social skills group)
3. กลุ่มส่งเสริมด้านการคิดเชิงบริการจัดการ (Executive function group)
4. การฝึกกระตุ้นพัฒนาการรายบุคคล