งานบริการคลินิกเฉพาะ "โรงพยาบาลกลางวัน (Day Hospital)" โดยจิตแพทย์และทีมสหวิชาชีพ

กลุ่มผู้รับบริการ :
          ผู้ป่วยอายุ 12-17 ปี โดยผู้ป่วยสมัครใจมารับการรักษาหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง และผู้ป่วยสามารถเดินทางไปกลับเอง หรือญาติมีความพร้อมในการรับส่งผู้ป่วย

เส้นทางการเข้ารับบริการ :                                                                               
        จิตแพทย์หรือทีมสหวิชาชีพส่งเข้าประเมินจากนั้นจึงเข้ารับการประเมินจากทีมผู้ให้บริการ

ลักษณะงานบริการ :
        ให้บริการรักษาพยาบาลและการบำบัดฟื้นฟูทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแบบโรงพยาบาลกลางวันแก่ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในหน่วยฟื้นฟูเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน และทำการรักษาติดต่อกันเป็นช่วงระยะเวลา โดยจะทำการรักษาผู้ป่วยตามระยะเวลาจนเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา การบำบัดรักษาจะเป็นระบบโดยสหวิชาชีพทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นซึ่งให้การรักษาแบบองค์รวม โดยมีการตรวจประเมิน รักษาโดยทีมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และกลุ่มบำบัดโดยทีมสหวิชาชีพ ร่วมไปกับการใช้ยา รวมทั้งมีการรักษาแบบต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงผู้ป่วยกลับเข้าสู่โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน อย่างเป็นระบบ

ลักษณะกิจกรรมแบบกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรม ดังนี้
-  Self-understanding & well being โดย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
-  Self-esteem & emotional regulation โดยนักจิตวิทยา
-  Self control/leadership & self esteem โดยนักกิจกรรมบำบัด
-  Conflict resolution  โดยนักสังคมสงเคราะห์
-  Interpersonal skills โดยนักสังคมสงเคราะห์
-   เรียนเสริมรายบุคคล โดนครูการศึกษาพิเศษ