งานบริการ "ส่งเสริมพัฒนาการรายกลุ่ม" โดยนักกิจกรรมบำบัด

กลุ่มผู้รับบริการ : เด็กและวัยรุ่นอายุ 6-18 ปี ที่มีปัญหาหรืออยากส่งเสริมทักษะในการเข้าสังคม

เส้นทางการเข้ารับบริการ : ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ

ลักษณะงานบริการ :กระตุ้นและส่งเสริมทักษะในการเข้าสังคมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม