งานบริการ "ส่งเสริมพัฒนาการรายบุคคล" โดยนักกิจกรรมบำบัด

กลุ่มผู้รับบริการ : เด็กและวัยรุ่นอายุ 6-18 ปี ที่มีปัญหาหรืออยากส่งเสริมพัฒนาการ

เส้นทางการเข้ารับบริการ : ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ

ลักษณะงานบริการ : กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก กระบวนการคิคความเข้าใจ การรับรู้-เรียนรู้ ทักษะการเข้าสังคม การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การเล่น การช่วยเหลือตัวเองตามช่วงวัย และให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง