งานบริการ "ประเมินพัฒนาการ" โดยนักกิจกรรมบำบัด

กลุ่มผู้รับบริการ : เด็กและวัยรุ่นอายุ 6-18 ปี ที่มีปัญหาหรืออยากส่งเสริมพัฒนาการ

เส้นทางการเข้ารับบริการ : ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ

ลักษณะงานบริการ : ประเมินพัฒนาการผ่านการสังเกต พูดคุยและทำกิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน/แบบทดสอบทั้งมาตรฐานและแบบไม่มาตรฐาน ร่วมกับพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนบำบัดต่อไป