งานบริการ "ให้คำปรึกษาทางการเรียน" โดยครูการศึกษาพิเศษ

กลุ่มผู้รับบริการ : ผู้ปกครอง เด็กและวัยรุ่น อายุ 6-18 ปี

เส้นทางการเข้ารับบริการ : ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ พยาบาล 

ลักษณะงานบริการ : 

  1. ให้คำปรึกษาด้านการเรียน วิธีและแนวทางการสอนสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ สมาธิสั้น และลักษณะอาการอื่น ๆ 

  2. วางแผนด้านการศึกษา