งานบริการ "สอนเสริมรายกลุ่ม" โดยครูการศึกษาพิเศษ

กลุ่มผู้รับบริการ : เด็กและวัยรุ่น อายุ 6-18 ปี

แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น ได้แก่
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

เส้นทางการเข้ารับบริการ : ประเมินการเข้ารับบริการโดยครูการศึกษาพิเศษ

ลักษณะงานบริการ :สอนเสริมทางวิชาการแบบรายกลุ่ม จำนวน 2 - 5 คน วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แบ่งตามระดับความสามารถของเด็ก