งานบริการ "ประเมินด้านการเรียนโดยแบบทดสอบ K-bast" โดยครูการศึกษาพิเศษ

กลุ่มผู้รับบริการ : เด็กและวัยรุ่น อายุ 6-18 ปี

แบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น ได้แก่
1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  

เส้นทางการเข้ารับบริการ : ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ 

ลักษณะงานบริการ : ทำแบบทดสอบภาษาไทยและคณิตศาสตร์