งานบริการ "ฝึกอบรมผู้ปกครองเรื่องการปรับพฤติกรรมเด็ก (PMT)" โดยนักจิตวิทยา

กลุ่มผู้รับบริการ : ผู้ปกครองที่มีลูกอายุ 6-12 ปี

เส้นทางการเข้ารับบริการ :
ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ

ลักษณะงานบริการ :
1. กลุ่มอบรมผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก หัวข้อ ทักษะการสื่อสารเชิงบวก
2. กลุ่มอบรมผู้ปกครองเพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก หัวข้อ ทักษะการฝึกวินัยเชิงบวก