งานบริการ "ทำทดสอบทางจิตวิทยา" โดยนักจิตวิทยาคลินิก

กลุ่มผู้รับบริการ : ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี  ที่มีความจำเป็นในการทำแบบทดสอบ เพื่อประกอบการวินิจฉัยหรือการศึกษา

เส้นทางการเข้ารับบริการ : ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์

ลักษณะงานบริการ :  ทำทดสอบทางจิตวิทยาตามความเห็นของแพทย์  เช่น การทดสอบเชาวน์ปัญญา การประเมินด้านการเรียน การทดสอบบุคลิกภาพ การทดสอบความผิดปกติทางสมอง เป็นต้น เพื่อช่วยในการประเมินวินิจฉัย เป็นแนวทางในการรักษาและช่วยเหลือ