งานบริการ "กลุ่มฝึกทักษะสังคม (Social skill group)" โดยนักจิตวิทยาคลินิก

กลุ่มผู้รับบริการ : ผู้ป่วยวัยประถมและผู้ป่วยวัยมัธยม  ที่ต้องการฝึกฝนทักษะทางสังคม

เส้นทางการเข้ารับบริการ : ส่งเข้ารับบริการโดย แพทย์ พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ

ลักษณะงานบริการ :
กลุ่มแบ่งอายุตามช่วงวัย ดังนี้
- กลุ่มประถม
- กลุ่มมัธยม
        โดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม เช่น ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร การจัดการอารมณ์ การแก้ไขปัญหา การเข้าใจตนเองและผู้อื่น เป็นต้น