บุคลากร


ธิดารัตน์  ปุรณะชัยคีรี
ผศ.พญ. ธิดารัตน์ ปุรณะชัยคีรี

อาจารย์แพทย์

สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข
ผศ.นพ. สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข

อาจารย์แพทย์

กรรทิพย์ ทองช้อย
นางสาว กรรทิพย์ ทองช้อย

นักสังคมสงเคราะห์

นุชเนตร  ดำรงรุ่งเรือง
นาง นุชเนตร ดำรงรุ่งเรือง

นักวิชาการการศึกษาพิเศษ

ประพิมพ์  อิงคนานุวัฒน์
นาง ประพิมพ์ อิงคนานุวัฒน์

นักวิชาการการศึกษาพิเศษ

จิราภา  เดือนเพ็ญศรี
นางสาว จิราภา เดือนเพ็ญศรี

นักวิชาการการศึกษาพิเศษ

ภัทรา  สุดสาคร
นางสาว ภัทรา สุดสาคร

นักจิตวิทยาคลินิก

ฐิติมา พัฒนโพธิกุล
นางสาว ฐิติมา พัฒนโพธิกุล

นักจิตวิทยาคลินิก

พัชรียา พันธุ์จุย
นางสาว พัชรียา พันธุ์จุย

นักจิตวิทยาคลินิก