ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2524 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์
กวี สุวรรณกิจ อดีตหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
เริ่มแรกโครงการได้ออกให้บริการสุขภาพจิตโรงเรียน
เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงงานบริการด้านจิตเวชและการส่งเสริมสุขภาพจิตได้ดียิ่งขึ้น
โดยเริ่มออกให้บริการ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
และโรงเรียนโฆสิตสโมสรก่อนจะขยายการให้บริการไปยังโรงเรียนเครือข่ายอื่นในเวลาต่อมา
ปัจจุบันการให้บริการของสาขาฯ แบ่งการให้บริการเป็น 2 หน่วย ได้แก่ 1.
หน่วยตรวจโรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 2. หน่วยฟื้นฟูจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น โดยการมองผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม
เพื่อให้มีการบริการหลากหลายและครอบคลุมประเด็นปัญหามากยิ่งขึ้นจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
และทีมสหวิชาชีพ ตลอดจนมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับงานทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นแนวทางในการป้องกันเบื้องต้น
และช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อการดูแลผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
ในปีพ.ศ. 2563 ได้มีการขยายพื้นที่การให้บริการของสาขาฯ ณ ตึกนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
เพื่อรองรับการบริการในด้านการพักฟื้น รวมถึงบริการในด้านการส่งเสริม ป้องกัน
และเตรียมความพร้อมให้กับผู้รับบริการในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป