ผู้บริหาร

ฑิฆัมพร  หอสิริ

หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

รศ.พญ.ฑิฆัมพร หอสิริ

สิรินัดดา ปัญญาภาส
รองหัวหน้าภาควิชา

รศ.พญ.สิรินัดดา ปัญญาภาส

วัลลภ อัจสริยะสิงห์
รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัย

ผศ.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

ชาญวิทย์ พรนภดล
ที่ปรึกษาสาขาวิชา

ศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล