เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จะเป็นเลิศทางวิชาการแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์ในระดับสากล

พันธกิจ

Mission

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จะจัดการบริการ การเรียน การสอนและการวิจัย ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมในด้านสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
Division of Child and Adolescent Psychiatry, Department of Psychiatry

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: โทร 02-419-7422 (วันและเวลาราชการเท่านั้น)
โทรสาร: โทรสาร 02-411-2456
E-mail: childpsysiriraj@gmail.com