วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางของระบบการจัดหาและควบคุมพัสดุ พร้อมทั้งบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล*

                                                         *ไม่รวมโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SIPH) และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะฯ
2. บริหารจัดการและควบคุมพัสดุ พร้อมทั้งบริหารจัดการคลังวัสดุของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และการประกันภัยของคณะฯ ให้เหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามนโยบายของคณะฯ  
4. สนับสนุน ผลักดันกระบวนการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพของฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ  ให้มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกันให้บรรลุวิสัยทัศน์ของฝ่ายฯ

ปิดหน้าต่างนี้ [X]