กฎกระทรวงในหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)