ประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เช่าที่ดินและหรืออาคารของมหาวิทยาลัย และที่อยู่ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)