กค (กวจ) 0405.3/ว350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่วด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)