กค 0405.4/ว357 คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจัดจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)