กค (กวจ) 0405.2/ว546 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)