กค (กวจ) 0405.2/048345 ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)