(กวจ) 0405.2/ว427 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)