บุคลากร


อภิรดี  เตยต่อวงศ์
นางสาว อภิรดี เตยต่อวงศ์

พนักงานธุรการ

มนัสนันท์ ภิรมย์จิตกรณี
นางสาว มนัสนันท์ ภิรมย์จิตกรณี

นิติกร

รณพี รุ่งธนกิจ
นาย รณพี รุ่งธนกิจ

นักวิชาการพัสดุ

ผลิดา ฉายะรถี
นางสาว ผลิดา ฉายะรถี

นักวิชาการพัสดุ

รวิภา นาสมยนต์
นางสาว รวิภา นาสมยนต์

นักวิชาการพัสดุ

สุพจน์  สุทธิกุล
นาย สุพจน์ สุทธิกุล

นักวิชาการพัสดุ

สิริรัตน์ ทับบุญ
นางสาว สิริรัตน์ ทับบุญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สมาน ขัดทะขันธ์
นางสาว สมาน ขัดทะขันธ์

พนักงานพิมพ์ ระดับ4

อติยา เมฆเสรี
นางสาว อติยา เมฆเสรี

พนักงานทั่วไป ระดับ1