บุคลากร


ฉัตรชัย  ประทุมสูตร
นาย ฉัตรชัย ประทุมสูตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อรสา ลาภส่งเสริม
นางสาว อรสา ลาภส่งเสริม

พนักงานธุรการ

อมรพันธุ์ ถ้อยคติ
นาย อมรพันธุ์ ถ้อยคติ

พนักงานธุรการ

ศศภัทร เรียนรู้
นางสาว ศศภัทร เรียนรู้

นักวิชาการพัสดุ

เดือนเพ็ญ มีชัย
นางสาว เดือนเพ็ญ มีชัย

นักวิชาการพัสดุ

เชาว์วัฒน์ สุวรรณภูเต
นาย เชาว์วัฒน์ สุวรรณภูเต

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิมาพร  ภักตรวิลัย
นางสาว ปฏิมาพร ภักตรวิลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธนพร  ภิรมย์
นางสาว ธนพร ภิรมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อิทธิพล  ไชยงาม
นาย อิทธิพล ไชยงาม

นักวิชาการพัสดุ