บุคลากร


จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์
นางสาว จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์

หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

วนิดา จ่างสุวรรณ์
นางสาว วนิดา จ่างสุวรรณ์

หัวหน้างานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา

ธาราภรณ์ ปรัชญวนิช
นาง ธาราภรณ์ ปรัชญวนิช

หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน

วีรยุทธ ปิยะธาราธิเบศร์
นาย วีรยุทธ ปิยะธาราธิเบศร์

หัวหน้างานบริหารพัสดุ

วีระยุทธ มีภูมิ
นาย วีระยุทธ มีภูมิ

นิติกร

จักรพันธ์ สงวนแก้ว
นาย จักรพันธ์ สงวนแก้ว

นักวิชาการพัสดุ

พศิน สดทิม
นาย พศิน สดทิม

นักวิชาการพัสดุ

เดี่ยว สิงหานนท์
นาย เดี่ยว สิงหานนท์

นักวิชาการพัสดุ

สุวลี ยันเยี่ยม
นางสาว สุวลี ยันเยี่ยม

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ