บุคลากร


จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์
นางสาว จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์

หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

วนิดา จ่างสุวรรณ์
นางสาว วนิดา จ่างสุวรรณ์

หัวหน้างานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา

วีรยุทธ ปิยะธาราธิเบศร์
นาย วีรยุทธ ปิยะธาราธิเบศร์

หัวหน้างานบริหารพัสดุ

ธาราภรณ์ ปรัชญวนิช
นาง ธาราภรณ์ ปรัชญวนิช

หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน

สุธาสินี น้อยรักษา
นางสาว สุธาสินี น้อยรักษา

หัวหน้างานพัฒนาระบบพัสดุ

สุกัญญา คานสี
นางสาว สุกัญญา คานสี

นักวิชาการพัสดุ

พศิน สดทิม
นาย พศิน สดทิม

นักวิชาการพัสดุ

ศิวพร พุ่มพฤกษ
นาง ศิวพร พุ่มพฤกษ

นักวิชาการพัสดุ

เดี่ยว สิงหานนท์
นาย เดี่ยว สิงหานนท์

นักวิชาการพัสดุ