ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 และ 2568

อ่านต่อ

รายการครุภัณฑ์ที่สามารถขอรับนำไปใช้ต่อได้

อ่านต่อ

การอบรมการตรวจรับพัสดุและและการบริหารสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ (วันที่ 11 เมษายน 2567)

อ่านต่อ

(ด่วนที่สุด )ที่ กค (กวจ) 0405.2ว 56 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกผู้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านสะดวกซื้อ

อ่านต่อ

เหตุการณ์ไหนควรแจ้งเคลมประกันภัยของคณะฯ

อ่านต่อ

ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุได้ดำเนินการปรับอำนาจดำเนินการเรื่องการรับทราบผลรายงานตรวจรับและอนุมัติจ่ายเงินในระบบ SAP แล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ

ชี้แจงสรุป ว78 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

อ่านต่อ

ชี้แจงสรุป ว845 อนุมัติยกเว้น และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านต่อ

ชี้แจงสรุป ว845 อนุมัติยกเว้น และกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อ่านต่อ