คู่มืองานบริหารพัสดุ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

คู่มือการใช้ Template รายงานตรวจสอบวัสดุคงเหลือในคลัง ผ่านระบบ E-Document

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

คู่มือการใช้ Template ฟอร์มการจำหน่ายพัสดุ/ส่งคืนพัสดุ ผ่านระบบ E-Document

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

คู่มือการใช้ Template ขอสร้าง/เปลี่ยนแปลงรหัสพัสดุทั่วไป E-Document

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

คู่มือการใช้ Template ขอขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ผ่านระบบ E-Document

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

คู่มือการใช้ Template การขอสร้าง/เปลี่ยนแปลงทะเบียนเจ้าหนี้การค้าผ่านระบบ E-Document

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ