แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ

หน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

หน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

หน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

แนวทางการจัดทำร่างของเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

หน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

หน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ