สาระพัสดุ

เอกสารประกอบการอบรม เตรียมความพร้อมขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ 2568 วันที่ 2-3 และ 5 เมษายน 2567

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

คู่มือ SAP_Create-Print-Change-Display PO

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

ชี้แจงการปรับปรุง ระบบ SAP กับภาควิชาหน่วยงาน วันที่ 22 ธค.66

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

ขอเชิญชวนทำสัญญาในรูปแบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

เอกสารประกอบการสมัครใช้งานระบบ d-signature

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

คู่มือระบบการรับชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Stamp)

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

VDO แนะนำ การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) บนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

vdo แนะนำ หนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

VDO แนะนำระบบ d-signature

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

ชี้แจงภาควิชาและหน่วยงาน ปรับปรุงการอนุมัติ

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ