สาระพัสดุ

คู่มือ SAP_Create-Print-Change-Display PO

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

ชี้แจงการปรับปรุง ระบบ SAP กับภาควิชาหน่วยงาน วันที่ 22 ธค.66

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

ขอเชิญชวนทำสัญญาในรูปแบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

กำหนดการปิดรับรายงานขอซื้อขอจ้าง (PR) ปีงบประมาณ 2567 และแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567-2568

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

เอกสารประกอบการสมัครใช้งานระบบ d-signature

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

คู่มือระบบการรับชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Stamp)

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

VDO แนะนำ การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) บนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

vdo แนะนำ หนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

VDO แนะนำระบบ d-signature

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ

ชี้แจงภาควิชาและหน่วยงาน ปรับปรุงการอนุมัติ

สามารถนำไปใช้งานได้จริง
ชี้ประเด็นชัดเจน เข้าใจง่าย
สวยงาม น่าสนใจ
อ่านต่อ