หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้บริการด้านการจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะฯ
  • บริหารจัดการและควบคุมพัสดุ พร้อมทั้งบริหารจัดการคลังวัสดุของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โปร่งใส และตรวจสอบได้
  • พัฒนาฝึกอบรม ปรับกระบวนการทำงานและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงาน โดยนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานของบุคลากรในเชิงรุก ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  • บริหารจัดการด้านทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ของคณะฯ บริหารจัดการการจัดเก็บเอกสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถูกต้อง และคุ้มค่าตรงตามนโยบายของคณะฯ