หลักฐานที่ต้องนำมาใช้ในการติดต่อขอรับหนังสือค้ำประกันสัญญาคืน

หลักฐานที่ต้องนำมาใช้ในการติดต่อขอรับหนังสือค้ำประกันสัญญาคืน มีดังนี้


กรณีที่ 1 ผู้ที่มารับหนังสือเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในคู่สัญญาด้วยตนเอง จะต้องนำหลักฐานมาดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับ
2. สำเนาคู่สัญญาเฉพาะหน้าแรก
3. สำเนาหนังสือค้ำประกัน


กรณีที่ 2 ผู้ที่มารับหนังสือไม่ได้เป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในคู่สัญญา จะต้องนำหลักฐานมาดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้าหนังสือมอบอำนาจถ่ายสำเนามาจะต้องให้ผู้มอบอำนาจ
เซ็นรับรอง สำเนาถูกต้องด้วย)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับหนังสือสัญญา
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
4. สำเนาคู่สัญญา
5. สำเนาหนังสือค้ำประกันสัญญา
6. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทเฉพาะหน้าแรก
***ในกรณีที่มารับหนังสือค้ำประกันสัญญามากกว่า 1 ฉบับ ให้ทำเอกสารทั้งหมด
แยกชุดมาตามจำนวนหนังสือค้ำประกันที่ต้องการขอคืน


ติดต่อคุณจารุวรรณ เปลี่ยนศรี
งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 (ตึกผู้ป่วยนอกเก่า)
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
รับหนังสือค้ำประกันสัญญาคืนได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.
โทร. 02-4141776

เอกสารประกอบ.pdf


ปิดหน้าต่างนี้ [X]