ผู้บริหาร

สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล

รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

ผศ.นพ.สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล

บุศรา ศิริวันสาณฑ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

ผศ.พญ.บุศรา ศิริวันสาณฑ์

ภูมิ สุขธิติพัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

ผศ.ดร.นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์

ภัทรวลัย ตลึงจิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

รศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร