หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา
งานบริหารพัสดุ
  • หน่วยทะเบียน
  • หน่วยบริหารคลังวัสดุ
งานบริหารทรัพย์สิน
งานพัฒนาระบบพัสดุ