หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
งานบริหารทรัพย์สิน
งานบริหารพัสดุ
  • หน่วยทะเบียน
  • หน่วยบริหารคลังวัสดุ
  • หัวหน้างาน
งานพัฒนาระบบพัสดุ
งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา