Login
Username

Password

ลืมรหัสผ่าน | ลงทะเบียน

เป้าหมายการดำเนินงานในวาระ 2 ปี

สาส์นจากนายกสมาคม

                 เป้าหมายการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ ในวาระปี 2563-2565

ขอรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี ๒๕๖๓-๕ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกพวกเราให้เข้ามาเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นเวลา ๒ ปี กรรมการบริหารสมาคมฯรุ่นนี้ขอให้คำสัญญาว่าจะดำเนินรอยตามปณิธานของรุ่นปู่ รุ่นพ่อ และรุ่นพี่ๆ ที่ได้ดำเนินการบริหารสมาคมฯติดต่อกันมาเป็นเวลานานกว่า ๖๐ ปี วัตถุประสงค์สำคัญของสมาคมฯ มี ๖ ประการดังนี้

  1. ส่งเสริมความรักและความสามัคคีในหมู่สมาชิกของสมาคมฯ
  2. ด้วยความรักในสถาบันของเรา “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” สมาคมฯจะดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างสุดกำลังและความสามารถ รวมทั้งทำนุบำรุงน้องๆนักศึกษาแพทย์รุ่นปัจจุบัน
  3. จรรโลงไว้ซึ่งจรรยาแพทย์ คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดา
  4. ส่งเสริมการแสวงหาความรู้และการวิจัยที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุขของมวลสมาชิกและของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและเผยแพร่ไปสู่สมาชิกและประชาชน
  5. สนับสนุนด้านสวัสดิการและกองทุนสนับสนุนศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
  6. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประโยชน์แก่สาธารณชน

กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงจะบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของมวลสมาชิกของสมาคมฯ สมดังเพลงที่พวกเราร้องกันมาว่า       

ศิริราชเรืองนาม เราถือความสามัคคียึดมั่น

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเหมือนดังเกลียวเชือกฟั่น

เราต้องรักกันฉันพี่น้อง เพื่อชื่อเสียงของศิริราช

ถิ่นประสาทความรู้แก่เรา หนักหรือเบาเราต้องสู้ให้จนยิบตา

เพื่อชื่อเสียงของศิริราช

 

ปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิกสามัญจำนวน ๑๐,๑๔๗ คน จากจำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ๑๒๕ รุ่น จำนวน ๑๔,๓๓๕ คน ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะพยายามใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารนี้ในการติดต่อประสานกับสมาชิก ส่งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมด้านต่างๆของสมาคมฯให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ หวังว่าสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชฯ จะได้ติดตามข่าวสารของสมาคมฯ และร่วมมือกันเพื่อสร้างความเจริญให้สถาบันแม่ของพวกเรา “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

                                                                                                                                                                                                                รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม

                                                                                                                                                                                                              นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวสาร
SICMPH งานประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10 เมษายน 2567 15:09 น.
ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ และศิษย์เก่าแพทย์อาวุโส
10 เมษายน 2567 15:05 น.
Siriraj The Grand Reunion “คืนสู่เหย้า วังหลังบ้านเรา” ประจำปี 2563-2566
12 มกราคม 2567 17:16 น.
โครงการศิษย์เก่าศิริราชปลูกปัญญา
26 สิงหาคม 2563 09:56 น.
ศิริราช 99
18 สิงหาคม 2563 09:38 น.
ข่าวทั้งหมด »