วิสัยทัศน์

งานวิชาการ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง รับผิดชอบสนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พันธกิจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล