สถิติและข้อมูลบริการวิชาการ

สถิติและข้อมูล

แผนด้านวิชาการ                                                กลับไปยังหน้าเว็บไซต์ใหม่

 


รายงานสถิติและคู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

กิจกรรมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ภาควิชาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม

VDO

 

International Recognition Index

VDO

 

อาจารย์ที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ระดับ 2


บริการอื่น ๆ ของวิชาการ

การบริการวิชาการแก่หน่วยงานเอกชน

การเบิกค่าตอบแทนคืนบุคลากร

การให้บุคลากรรับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน เพื่อไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการ