บุคลากร

วลีรัตน์ กลิ่นเกษร
คุณ วลีรัตน์ กลิ่นเกษร

หัวหน้าหน่วยพัฒนาอาจารย์


พิริยา ศิริวรรณ
คุณ พิริยา ศิริวรรณ

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ

ปิยะนุช เป้าชัง
คุณ ปิยะนุช เป้าชัง

หัวหน้าหน่วยสำนักพิมพ์ศิริราช

อมรรัตน์ แสงแก้ว
คุณ อมรรัตน์ แสงแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วาสินี แสงสุขเอี่ยม
คุณ วาสินี แสงสุขเอี่ยม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กนกวรรณ ทองทับทิม
คุณ กนกวรรณ ทองทับทิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ธีรภัทร เอี่ยมพิมพ์
คุณ ธีรภัทร เอี่ยมพิมพ์

นักวิชาการศึกษา

นุชประวีภรณ์ สลีอ่อน
นางสาว นุชประวีภรณ์ สลีอ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัวผัน อินต๊ะวัน
คุณ บัวผัน อินต๊ะวัน

พนักงานทั่วไป

ประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์
คุณ ประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์

นักวิชาการศึกษา