บุคลากร

เปรมศักดิ์ ผ่องจิตร์
นาย เปรมศักดิ์ ผ่องจิตร์

หัวหน้างานวิชาการ


วลีรัตน์ กลิ่นเกษร
คุณ วลีรัตน์ กลิ่นเกษร

หัวหน้าหน่วยพัฒนาอาจารย์

พิริยา ศิริวรรณ
คุณ พิริยา ศิริวรรณ

หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ

วาสินี แสงสุขเอี่ยม
คุณ วาสินี แสงสุขเอี่ยม

หัวหน้าหน่วยธุรการ

ยุพา ประไพพงษ์
คุณ ยุพา ประไพพงษ์

หัวหน้าหน่วยสำนักพิมพ์ศิริราช

กนกวรรณ ทองทับทิม
คุณ กนกวรรณ ทองทับทิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ทพรรธส์พล เอี่ยมพิมพ์
คุณ ทพรรธส์พล เอี่ยมพิมพ์

นักวิชาการศึกษา

ธีระภัทร พราหมณ์วงษ์
คุณ ธีระภัทร พราหมณ์วงษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัวผัน อินต๊ะวัน
คุณ บัวผัน อินต๊ะวัน

พนักงานทั่วไป

ประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์
คุณ ประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์

นักวิชาการศึกษา