ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านต่อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการขอคืนเงินค่าลงทะเบียน

อ่านต่อ

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับมาตรฐานอาจารย์ด้านการศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาระดับมาตรฐานอาจารย์ด้านการศึกษา

อ่านต่อ

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2564

อ่านต่อ