ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้รับมอบประกาศนียบัตรในการอบรม Siriraj Tenure Club รุ่นที่ 1

อ่านต่อ

เสวนา เรื่อง “วัคซีนโควิด...ท่านจะเลือกอะไร” 

อ่านต่อ

ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2563 โดย รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี

อ่านต่อ

workshop เรื่อง การประเมินการสอนแบบ 3 หน่วยกิตทวิภาคและการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการศึกษา

อ่านต่อ

ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ โดยผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2562 และ 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาศิส อุนนะนันทน์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2563

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับรศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ที่ได้รับรางวัล TTF AWARD ผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)

อ่านต่อ

ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ (แพทย์ดีเด่น ในชนบท)

อ่านต่อ

ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร

อ่านต่อ