หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานวิชาการ สำนักงานคณบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อช่วยในการทำตำแหน่งทางวิชาการ สนับสนุนการให้ทุนไปศึกษา  นำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ การจัดทำตำรา และจัดอบรม ประชุมสัมนาทางวิชาการต่างๆ